REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.emako.pl (zwany dalej: sklep internetowy Emako), jest prowadzony przez EMAKO.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej (dalej: Emako, bądź Sprzedający), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000696921, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 8992701105, oraz numerem ewidencyjnym REGON: 021332131.
 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające klientowi sklepu internetowego Emako (dalej też: Kupującemu) kontakt ze Sprzedawcą:
  1. adres pocztowy: Prologis Park Wrocław V ul. Ryszarda Chomicza 13F 55-080 Nowa Wieś Wrocławska;
  2. numer telefonu: tel.: 71 308 79 94;
  3. adres poczty elektronicznej: sklep@emako.pl.
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Emako niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Konieczne jest też posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej, a w przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną, również aktywnego numeru telefonu.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego Emako towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Sklepu internetowego Emako wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w euro, a po jego ustaniu – w euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia, że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Emako, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 7. Ceny podane przy każdym towarze obejmują koszty transportu.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego Emako, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 9. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego Emako towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
 10. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego Emako pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie sklepu internetowego Emako.
 12. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Emako konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 13. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego Emako mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§ 2 Transakcja

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Emako można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu internetowego Emako lub w formie telefonicznej.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 6. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem: − w przypadku umowy zawartej na odległość – utrwalone na trwałym nośniku.
 7. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.
 8. W przypadku wyboru metody płatności "przedpłata" i nieopłacenia zamówienia przez Klienta w ciągu 7 dni od zakupu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia oraz zdjęcia rezerwacji towaru.

§ 3 Płatność

 1. W sklepie internetowym Emako istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy,
  2. karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl,
  3. karta płatnicza, przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny system płatności imoje,
  4. płatność za pobraniem,
  5. bonem towarowym.
 2. Przelew bankowy na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą przelewu tradycyjnego, oznacza, że realizacja zamówienia rozpocznie się po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy 88 1140 2017 0000 4902 1307 8882 w serwisie mBank.
 3. Karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności oznacza, że realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. Płatność za pobraniem oznacza, że realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 5. Poprzez wskazanie numeru bonu w dedykowanym formularzu podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Emako (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz weryfikacji poprawności przekazanego przez Kupującego kodu bonu towarowego).
 6. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto 88 1140 2017 0000 4902 1307 8882 w serwisie mBank (w przypadku płatności przelewem na konto).
 7. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. Kwota za transport dostępna jest na podstronie Koszt dostawy.

§ 4 Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach sklepu internetowego Emako i wynosi od 24 godzin. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 24 godziny następujących po sobie dni roboczych.
 3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer podany w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową „Moje konto” będącą integralną częścią sklepu internetowego Emako, oraz poprzez link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
 5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław. Ze względu na sytuację epidemiologiczną punkt odbioru jest zamknięty do odwołania.
 6. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
 7. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Kupujący.
 8. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z dokumentem sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego Emako i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.
 10. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 11. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Emako, może w terminie 365 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku towarów firmy Artgeist (wszystkie produkty firmy Artgeist) termin na odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 14 dni.
 2. Kupujący będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorca – Konsument), może, w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495).
 3. Kupujący, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedającego na stronie sklepu internetowego Emako pod adresem: Formularz zwrotu, które może zostać wysłane pocztą na adres: EMAKO.pl sp. z o.o., Prologis Park Wrocław V, ul. Ryszarda Chomicza 13F, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska; może to także zrobić drogą elektroniczną wysyłając formularz odstąpienia od umowy na adres: sklep@emako.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Procedura zwrotu:
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego, o którym mowa w ust. 1 i 2, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia .30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).
 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar powinien być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru) oraz, nie powinien nosić śladów użytkowania.
 6. Koszt zwrotu towaru, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy – o prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy – o prawach konsumenta.
 7. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. W przypadku Przedsiębiorcy-konsumenta termin na odstąpienie od umowy sprzedaży wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość spadku wartości towaru.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 11. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres mailowy Kupującego.
 12. Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary i usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
 13. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o , o terminie oraz o możliwości złożenia reklamacji z tytułu rękojmi w przypadku wad fizycznych rzeczy sprzedanej.

§ 6 Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej rzeczy sprzedanej, Kupujący ma prawo, o ile dokonał zakupu jako Konsument w rozumieniu art. 221 k.c. (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zawierająca z przedsiębiorcą umowę sprzedaży) do złożenia Sprzedawcy reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Kupujący dokonując zakupu jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c. wyraża zgodę na wyłączenie co do przedmiotowego zakupu przepisów o rękojmi. Wyłączenie przepisów o rękojmi, na podstawie art. 558§1 k.c., stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorca – Konsument), z zastrzeżeniem wszelkich innych uprawnień jakie przysługują Przedsiębiorcy-Konsumentowi na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495).
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność́ Sprzedającego za szkody wyrządzone Przedsiębiorcom-Konsumentom ogranicza się do kwoty, jaką zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego towaru.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego przez Konsumenta, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Sprzedawcy lub poprzez e-mail na adres sklep@emako.pl. oraz porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego lub odpowiednio Konsumenta towar posiada, oraz, jeżeli jest to możliwe, przedstawić dokumenty pozwalające na jej stwierdzenie. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 5. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 6. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać drogą mailową pod adresem: sklep@emako.pl.
 7. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 8. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Sprzedającego jest Dział Reklamacyjny

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego Emako, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Emako towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Emako jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez spółkę EMAKO.pl sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 4. EMAKO.pl sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane:
  1. spółce PayPro S. A. (operatorowi płatności), jako administratora danych (ul. Kancelarsja 15, 60-327 Poznań), wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez przelewy24.pl.
  2. spółce ING Bank Śląski S.A. (operatorowi płatności), jako administratora danych ( ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice), wpisanej do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez imoje.
 5. Sprzedawca szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym Polityka Prywatności wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 6. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Emako zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.
 10. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 11. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym Regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki EMAKO.pl sp. z o.o., Prologis Park Wrocław V przy ul.Ryszarda Chomicza 13F w Nowej Wsi Wrocławskiej.