Konkurs z JAJEM - Regulamin

"Organizator"

Organizatorem konkursu jest sklep internetowy Emako.pl prowadzony przez Emako A. i J. Golonka sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000363163.

 

"Uczestnik"

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

b) w okresie od 16 kwietnia do 22 kwietnia 2014 r. prześle zdjęcie inspirującej potrawy z JAJEM na adres konkurs@emako.pl

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16 kwietnia 2014 r. i trwa do 22 kwietnia 2014 r. włącznie.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać dowolne zdjęcia z 'JAJEM'. Przesłane zdjęcia musza być własnością autora - osoby zgłaszającej je do naszego serwisu.

2.2. Zdjęcia muszą przejść poprawną weryfikację przez osoby do tego wyznaczone w sklepie internetowym www.emako.pl. Aby praca została zatwierdzony musi być pozbawiony wulgaryzmów i musi być własnością autora wysyłającego zgłoszenie konkursowe.

2.4. Przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres konkurs@emako.pl, jest równoznaczne z oświadczeniem, iż: Uczestnik wyraża chęć wzięcia udziału w konkursie oraz pozwala na publikację swojego zdjęcia na firmowym Facebooku oraz w serwisie www.kuchnia-emako.pl w dziele 'przepisy' (przy oznaczeniu, iż autorem przepisu jest dana osoba, która zgłasza ów przepis), a nadesłane zdjęcia są autorstwem Uczestnika i przysługują mu do niej prawa autorskie.

2.5. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie konkursowe, oświadcza iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

2.6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zgłoszeń. Nie można jednak do różnych zgłoszeń wykorzystywać tych samych zdjęć.

2.7. Ostateczną decyzje o publikacji przepisu podejmuje właściciel sklepu.

 

III. OCENA PRZEPISÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

3.1. Jury oceniające przesłane zdjęcia powołane zostaje przez Organizatora konkursu.

3.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 25 kwietnia 2014 r.

3.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

 

IV. NAGRODY W KONKURSIE

4.1. Główne nagrody przewidziane w Konkursie to: 7x Zestaw do przygotowywania świątecznych słodyczy. Przyznawana jest jedna nagroda dziennie.

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w dniu 25.04.2014 r. - zostanie opublikowana lista zwycięzców na stronie www.emako.pl i profilu firmowym na Facebooku.

4.3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika zgłoszenia konkursowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

5.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://emako.pl/Konkurs-z-JAJEM-Regulamin-cterms-pol-137.html.

6.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.

6.4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest sklep internetowy Emako prowadzony przez Emako A. i J. Golonka sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000363163. 6.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Aby zapoznać się z polityką dotyczącą cookies zobacz tutaj >>.
Zamknij
pixelpixelpixel