REGULAMIN - Dodaj opinię i zgranij BON do Emako.pl

"Organizator"

Organizatorem konkursu jest sklep internetowy Emako.pl prowadzony przez Emako A. i J. Golonka sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000363163.

 

"Uczestnik"

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

b) w okresie od 09 listopada 2015 roku (od godziny 17:00) do 5 grudnia 2015 roku (do godziny 23:59) doda opinię nt. produktu oferowanego w sklepie internetowym emako.pl i otrzyma jego publikację.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09 listopada 2015 roku (od godziny 17:00) i trwa do 5 grudnia 2015 roku (do godziny 23:59) włącznie.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie opinie o fizycznie występujących produktach w sklepie internetowym www.emako.pl. Opinie musza być własnością autora - osoby zgłaszającej je do naszego serwisu.

2.2. Każdy Uczestnik w Konkursie powinien dokonać rejestracji w serwisie www.emako.pl, aby móc dodac opinię o produkcie.

2.3. Opinie muszą przejść poprawną weryfikację przez osoby do tego wyznaczonej w sklepie internetowym www.emako.pl i muszą zostać opublikowane w serwisie. Aby opinia została zatwierdzona musi być napisana poprawnym językiem, zawierać znaki interpunkcji, być pozbawiona wulgaryzmów, niezrozumiałych słów i zbitków liter.

2.4. Dodanie opinii w naszym serwisie oraz załączenie na jej końcu dopisku 'KONKURS', jest równoznaczne z oświadczeniem, iż: Uczestnik wyraża chęć wzięcia udziału w konkursie, Zgłoszona do Konkursu opinia jest autorstwa Uczestnika i przysługują mu do niej prawa autorskie.

2.5. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie konkursowe (dodając opinię do serwisu z dopiskiem KONKURS), oświadcza iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

2.6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę opinii, jednak nie więcej niż jedną opinię do jednego produktu.

2.7. Zgłoszone do Konkursu opinie powinny być dłuższe niż 50 znaków.

2.8. Ostateczną decyzje o publikacji opinii podejmuje właściciel sklepu.

2.9. Po ogłoszeniu wyników Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z nadesłanych opinii dopisków 'KONKURS'.

 

III. OCENA OPINII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

3.1. Jury oceniające wystawione opinie wybrane i powołane zostaje przez Organizatora konkursu.

3.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 6 grudnia 2015 r.

3.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

 

IV. NAGRODY W KONKURSIE

4.1. Główne nagrody przewidziane w Konkursie to:

I miejsce - bon do sklepu Emako.pl w wysokości 500zł brutto;

II miejsce - bon do sklepu Emako.pl w wysokości 300zł brutto;

III miejsce - bon do sklepu Emako.pl w wysokości 200zł brutto;

Przewidzianych jest także 5 nagród dodatkowych w wysokości 50zł brutto;

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail oraz zostanie opublikowana lista zwycięzców na stronie www.emako.pl i profilu firmowym na Facebooku w dniu 6.12.2015 roku.

4.3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika opinii o produkcie z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

5.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:

  http://emako.pl/REGULAMIN-Dodaj-opinie-i-zgranij-BON-do-Emako-pl-cterms-pol-163.html

6.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.

6.4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest sklep internetowy Emako prowadzony przez Emako A. i J. Golonka sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000363163. 6.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Aby zapoznać się z polityką dotyczącą cookies zobacz tutaj >>.
Zamknij
pixelpixelpixel