Regulamin - konkurs karnawałowy

"Organizator"

Organizatorem konkursu jest sklep internetowy Emako.pl prowadzony przez Emako A. i J. Golonka sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000363163.

 

"Uczestnik"

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

b) w okresie od 16 stycznia 2017 r. do 5 lutego 2017 r. prześle autorskie zdjęcie przekąsek karnawałowych wraz z załączonym podpisem na adres konkurs@emako.pl

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16 stycznia 2017 r. i trwa do 5 lutego 2017 r. włącznie.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać własnoręcznie wykonane zdjęcia w tematyce konkursowej. Przesłane zdjęcia muszą być własnością autora - osoby zgłaszającej je do naszego serwisu.

2.2. Zdjęcia muszą przejść poprawną weryfikację przez osoby do tego wyznaczone w sklepie internetowym www.emako.pl. Do zdjęcia musi zostać dołączony podpis, jakim Uczestnik chce się posługiwać podczas publikacji w naszym serwisie.

2.4. Przesłanie zdjęcia drogą mailową na adres: konkurs@emako.pl, jest równoznaczne z oświadczeniem, iż: Uczestnik wyraża chęć wzięcia udziału w konkursie oraz pozwala na publikację swojego zdjęcia w serwisie społecznościowym Facebook na profilu firmowym Emako (przy oznaczeniu, iż autorem zdjęcia jest dana osoba, która przesyła owe zdjęcie), a zgłoszone do Konkursu zdjęcia są autorstwem Uczestnika i przysługują mu do niego prawa autorskie.

2.5. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie konkursowe, oświadcza iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

2.6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć.

2.7. Ostateczną decyzje o publikacji zdjęcia podejmuje właściciel sklepu.

 

III. OCENA ZDJĘĆ BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

3.1. Jury oceniające przesłane zdjęcia powołane zostaje przez Organizatora konkursu.

3.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 7 lutego 2017 r.

3.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

 

IV. NAGRODY W KONKURSIE

4.1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:

I miejsce - Patera z kloszem

II miejsce - Patera z kloszem

III miejsce - Patera z kloszem

IV miejsce - Szklana patera 3 poziomowa

V miejsce - Patera 3 poziomowa

VI miejsce - Patera 3 poziomowa

VII miejsce - Patera 2 poziomowa

VIII miejsce - Szklana patera

IX miejsce - Patera 2 poziomowa

X miejsce - Patera 2 poziomowa

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w dniu 7.02.2017 r. - zostanie opublikowana lista zwycięzców na stronie www.emako.pl i profilu firmowym na Facebooku.

4.3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika zdjęcia konkursowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

5.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://emako.pl/Regulamin-konkurs-karnawalowy-cterms-pol-265.html.

6.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.

6.4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest sklep internetowy Emako prowadzony przez Emako A. i J. Golonka sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000363163. 6.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Aby zapoznać się z polityką dotyczącą cookies zobacz tutaj >>.
Zamknij
pixelpixelpixel