Regulamin konkursu - Zrób to z Sercem.

"Organizator"

Organizatorem konkursu jest sklep internetowy Emako.pl prowadzony przez Emako A. i J. Golonka sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000363163.

 

"Uczestnik"

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

b) w okresie od 21 stycznia do 4 lutego 2014 r. prześle własnoręcznie wykonane walentynkowe serce wraz z krótką historią opowiadającą skąd wziął się pomysł oraz dla kogo jest to serce na adres marketing@emako.pl Obowiązkowe jest umieszczenie na zdjęciu karteczki z napisem Walentynki z Emako.pl

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21 stycznia 2014 r. i trwa do 4 lutego 2014r. włącznie.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Każdy z uczestników może przysłać wiele odpowiedzi na konkursowe zadanie.

2.2. Przesłane zgłoszenia muszą przejść poprawną weryfikację przez osoby do tego wyznaczone w sklepie internetowym www.emako.pl. Aby zadanie było rozpatrywane w konkursie musi być napisane poprawnym językiem, zawierać znaki interpunkcji, być pozbawione wulgaryzmów, niezrozumiałych słów i zbitków liter.

2.3. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie konkursowe, oświadcza iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

 

III. OCENA PRAC BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

3.1. Jury oceniające wystawione opinie wybrane i powołane zostaje przez Organizatora konkursu.

3.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 10 lutego 2014 r.

3.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

 

IV. NAGRODY W KONKURSIE

4.1.Główne nagrody przewidziane w Konkursie to:

I miejsce: Fondue podgrzewane elektrycznie
II miejsce: Ramka SERCE na 10 zdjęć
III miejsce: Kubek z gorącą czekoladą

Kolory nagród można wybierać samodzielnie - z dostępnych aktualnie (w chwili ogłoszenia wyników) w naszym sklepie internetowym.

 

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail oraz zostanie opublikowana lista zwycięzców na stronie www.emako.pl i profilu firmowym na Facebooku.

4.3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika zgłoszenia konkursowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

5.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://emako.pl/Regulamin-konkursu-Zrob-to-z-Sercem--cterms-pol-120.html

6.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia Konkursowego w jakikolwiek sposób (np. publikacji na stronie www, profilu facebookowym itp.).

6.4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest sklep internetowy Emako prowadzony przez Emako A. i J. Golonka sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000363163. 6.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Aby zapoznać się z polityką dotyczącą cookies zobacz tutaj >>.
Zamknij
pixelpixelpixel