To już ROCZEK z Emako.pl - Regulamin

"Organizator"

Organizatorem konkursu jest sklep internetowy Emako.pl prowadzony przez Emako A. i J. Golonka sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000363163.

 

"Uczestnik"

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

b) w okresie od 1 listopada do 30 listopada 2013 r. wykona pracę konkursową - tort na urodziny Emako, sfotografuje go i doda do aplikacji konkursowej na firmowym profilu Emako.pl.

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2013 r. i trwa do 30 listopada 2013 r. włącznie.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Każdy z uczestników może przysłać wiele prac konkursowych.

2.2. Każdy Uczestnik, aby móc wysłać zgłoszenie konkursowe, musi posiadać konto w serwisie www.facebook.com oraz polubić profil firmowy Emako.

2.3. Przesłane zgłoszenia muszą przejść poprawną weryfikację przez osoby do tego wyznaczone w sklepie internetowym www.emako.pl. Aby zadanie było rozpatrywane w konkursie musi tematycznie być związane z konkursem - czyli przedstawiać tort urodzinowy.

2.4. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie konkursowe, oświadcza iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

 

III. OCENA PRAC BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

3.1. Jury oceniające wystawione prace wybrane i powołane zostaje przez Organizatora konkursu.

3.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 6 grudnia 2013 r.

3.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

3.4. Nagrody publiczności (nagrody dodatkowe) przyznane zostanę pięciu osobom, które w okresie 1.11.2013 - 30.11.2013 zbiorą największą liczbę głosów od użytkowników. Jednocześnie do celów głosowania zabrania się używania jakichkolwiek narzędzi automatycznych, robotów itp. W przypadku wykrycia takich działań lub podejrzenia o ich stosowanie Organizator konkursu ma prawo przyznania nagrody innej osobie (kolejnej w rankingu).

 

IV. NAGRODY W KONKURSIE

4.1. Główne nagrody przewidziane w Konkursie to:

1 miejsce - bon o wartości 500zł,
2 miejsce - bon o wartości 250zł,
3 miejsce - bon o wartości 100z,

oraz nagrody dodatkowe 5x bon 50zł.

Bony można wykorzystać w sklepie www.emako.pl. Bonami można także opłacić koszt wysyłki towaru. Jeśli kwota zakupów będzie mniejsza niż sumaryczna wartość bonów oraz koszt przesyłki - organizator nie będzie zwracał pozostałej części kwoty (pozostała kwota przepada).

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 14 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail oraz zostanie opublikowana lista zwycięzców na stronie www.emako.pl i profilu firmowym na Facebooku.

4.3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika zgłoszenia konkursowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

5.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://emako.pl/To-juz-ROCZEK-z-Emako-pl-Regulamin-cterms-pol-109.html.

6.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia Konkursowego w jakikolwiek sposób (np. publikacji na stronie www, profilu facebookowym, blogu firmowym itp.).

6.4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest sklep internetowy Emako prowadzony przez Emako A. i J. Golonka sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000363163. 6.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Aby zapoznać się z polityką dotyczącą cookies zobacz tutaj >>.
Zamknij
pixelpixelpixel