Jak zagospodarować przestrzeń łazienki?

Funkcjonalna i praktyczna, czy też komfortowa niczym domowe spa - łazienka jest naszą prywatną strefą relaksu i odpoczynku. Może być ona urządzona w sposób tradycyjny albo łamać ogólnie przyjęte zasady. Istnieje wiele sposobów na zagospodarowanie łazienki. Niezależnie od tego, czy pragniesz, aby była ona minimalistyczna, surowa, eklektyczna, czy też z elementami boho, pamiętaj, że łazienka musi być przede wszystkim funkcjonalna i zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby związane z higieną oraz relaksem. W tym artykule przedstawimy kilka praktycznych wskazówek dotyczących aranżacji przestrzeni łazienkowej.

Wanna czy prysz­nic?

Jest to klu­czowe pyta­nie, które zawsze poja­wia się podczas pro­jek­to­wa­nia łazienki. Odpo­wiedź na nie musi być roz­pa­try­wana pod kątem zarówno Twojego stylu życia, jak i, przede wszyst­kim, wiel­ko­ści i funk­cjo­nal­no­ści pomiesz­cze­nia jakim dys­po­nu­jesz. Nawet naj­więk­szy zwo­len­nik dłu­gich kąpieli nie poradzi nic na niewielki metraż łazienki w kawalerce. Zanim więc wybie­rzesz styl swojej nowej łazienki, podejmij decyzję - wanna czy prysznic?

Dyspo­nu­jąc dużą prze­strzenią możesz pozwo­lić sobie na oba roz­wią­za­nia. Na nieco mniej­szych metra­żach możesz zasto­so­wać rozwiązania w postaci armatury dwa w jed­nym. Natomiast w malutkiej łazience naj­le­piej spraw­dzi się kabina prysz­nicowa. Jeżeli zde­cy­do­wałeś się na wannę, możesz się­gnąć po jej gla­mourową odsłonę ze sty­li­zo­wa­nymi nóż­kami i pięk­nie wyeks­po­no­wać ją, by sta­no­wiła główny ele­ment, wokół któ­rego zbudujesz całą kon­cep­cję aran­ża­cyjną. Możesz też posta­wić na funk­cjo­nal­ność i wybrać kla­syczną wannę pod zabu­dowę.

Decy­du­jąc się na prysz­nic zasta­nów się nad rodzajem deszczownicy, która to zyskała ogromną popularność w ostatnich latach. Prze­strzeń prysz­nicowa daje Ci dodat­kowe moż­li­wo­ści aran­ża­cyjne. Możesz ją zosta­wić otwartą lub zabu­do­wać taflą ze szkła czy pleksi, bądź odgro­dzić gustowną ścianką. Bogac­two wyboru jakie ofe­rują pro­fe­sjo­nalne salony pozwoli Ci zde­cy­do­wać się na to, co naj­le­piej spraw­dzi się w prze­strzeni Twojej łazienki i spełni wszyst­kim Twoim ocze­ki­wa­niom. Nie bój się sko­rzy­stać z doświad­cze­nia pra­cow­ni­ków takich salo­nów. To pro­fe­sjo­na­li­ści, któ­rzy nie tylko dora­dzą, ale pomogą opra­co­wać pro­jekt i dobiorą odpo­wiedni dla nas sprzęt. Zwi­zu­ali­zują Twoją kon­cep­cję. Dzięki temu nawet tak banalna decy­zja jak wybór mię­dzy wie­szam czy nie wie­szam zasłonki prysz­nicowe będzie łatwiej­sza do pod­ję­cia. Taka wizu­ali­za­cja pozwoli także oce­nić odle­gło­ści, tak by roz­miesz­cze­nie było logiczne i kom­for­towe, dobrać roz­miary urzą­dzeń i mebli łazien­ko­wych oraz pra­wi­dłowo okre­ślić ilo­ści mate­ria­łów, jakie musimy zamó­wić na podłogi i ściany. I tu docho­dzimy do kolej­nej istot­nej kwe­stii.

Bateria prysznicowa w wannie

Co zamiast płytek?

Cera­miczne, imi­tu­jące beton, drewno, mar­mur – wybór kafli łazienkowych jest ogromny. Podob­nie jest z ich wymia­rami, fak­turą i kolo­ry­styką. Są one naj­bar­dziej popu­larną formą pokry­cia ścian i podłóg łazien­ko­wych oraz dają ogromne moż­li­wo­ści aranżacyjne. Kafle coraz rza­dziej wystę­pują jed­nak jako mono­ch­ro­ma­tyczna całość lub zin­te­gro­wana linia sty­li­styczna. W łazien­ko­wych aran­ża­cjach popu­lar­niej­sze staje się łącz­nie ze sobą róż­nych mate­ria­łów. Wpro­wa­dzane jest drewno, beto­nowe płyty, szklane panele, kamień.

Wolne prze­strzenie mię­dzy płyt­kami pokry­wane są spe­cja­li­stycz­nymi nowo­cze­snymi far­bami lub tape­tami, które w kon­tak­cie z wodą, czy zabru­dze­niami są rów­nie prak­tyczne jak płytki cera­miczne. Pamię­tajmy, że zarówno płytki, drewno, czy beton dają nam także moż­li­wo­ści zabu­do­wy­wa­nia i zago­spo­da­ro­wy­wa­nia prze­strzeni łazien­ko­wej. Stwo­rzone z nich półki czy wnęki mogą peł­nić rolę miejsc do prze­cho­wy­wa­nia, ale pozwa­lają też na roz­miesz­cze­nie i wyeks­po­no­wa­nie ele­mentów deko­ra­cyj­nych. We współ­cze­snej łazience gosz­czą już nie tylko świece i puz­derka, ale poja­wiają się w niej coraz czę­ściej gra­fiki, obrazy, czy rzeźby, mające na celu zaak­cen­to­wać sty­li­stykę cało­ści aran­ża­cji.

Montaż płytek łazienkowych

Meble do łazienki

W dzisiejszych czasach, mówiąc o meblach łazienkowych mamy na myśli nie tylko szafkę podu­my­wal­kową, czy scho­wane za lustrem półeczki na drobne kosme­tyki. W łazienkach coraz częściej poja­wiają się nie­spo­ty­kane w tej prze­strzeni posta­rzane komody, fotele, desin­gner­skie dra­binki na ręcz­niki, czy drew­niane sto­liczki. W odwro­cie to tych mniej typo­wych roz­wią­zań zwo­len­nicy bar­dziej funk­cjo­nal­nych wnętrz two­rzą pro­jekty zabu­dowy szaf­ko­wej rów­nie pre­cy­zyjne i roz­pla­no­wane jak te kuchenne, obu­do­wu­jąc szaf­kami na wzór kuchni znaj­du­jący się w łazience sprzęt, wypo­sa­ża­jąc je w sys­temy samo­za­my­ka­nia, pod­świe­tle­nia itp. Oczy­wi­ście, naj­prost­sza droga to sko­rzy­stać z goto­wych roz­wią­zań, któ­rych pro­du­cenci, wpro­wa­dza­jąc linie sty­li­styczne dbają by współ­grały one z ofertą arma­tury. Takie spe­cja­li­styczne linie łazien­kowe to też gwa­ran­cja jako­ści mate­ria­łów, które będą musiały spraw­dzić się w nie­ła­twych, łazien­ko­wych warun­kach nara­żane na wil­goć i środki che­miczne. Nie­za­leż­nie jed­nak jakiego wyboru doko­nasz, pamię­taj, że w łazience zwłasz­cza tej małej ergo­no­mia musi być decy­du­jąca.

Stylowa łazienka z szafką pod umywalkę

To co oczy­wi­ste wcale nie musi być oczy­wi­ste

Taka zasada pięk­nie spraw­dza się we współ­cze­snych łazien­kach. Począw­szy od grzej­ni­ków, które mogą być desin­gner­skim maj­stersz­ty­kiem, skoń­czyw­szy na oświe­tle­niu i lustrach. Wszyst­kie te ele­menty to kla­syki łazienki, coraz czę­ściej jed­nak wybie­ra­jąc je się­gamy po te z nich, które wcze­śniej ze względu na ich formę i styl zare­zer­wo­wane były do innych pomiesz­czeń, i które dotąd z łazienką nie były koja­rzone. I tak oto poja­wiają się w łazience szklane żyran­dole albo boho lampy. Obok lustra, zawi­sają salo­nowe kin­kiety. A i samo lustro bar­dziej przy­po­mina te, które na co dzień gości w holu czy salo­nie. Zasłonki prysz­nicowe pokry­wają się nie­ty­po­wymi wzo­rami i kolo­rami. Haczyki na ręcz­niki przy­bie­rają nieoczy­wi­ste formy, a czę­sto zastę­po­wane są wysty­li­zo­wa­nymi sto­ja­kami, które na pierw­szy rzut wię­cej mają wspól­nego z dzie­łem sztuki niż łazien­ko­wym wie­sza­kiem. Taka nie­oczy­wi­sta łazienka pozwala nam na eklek­tyzm i wrzu­ce­nie w łazien­kowe stan­dardy mniej oczy­wi­stych ele­mentów takich jak drew­niane pieńki, wikli­nowe fotele. Ele­men­tów niby przy­pad­ko­wych, ale tylko pozor­nie, i co zaska­ku­jące świet­nie odnaj­du­ją­cych się rów­nież w łazien­ko­wej prze­strzeni.