Jasne wnętrze - wybieramy dodatki rozświetlające pomieszczenie

Czy marzysz o jasnej prze­strzeni wokół Cie­bie, która pomoże Ci prze­trwać jesienne i zimowe wie­czory? Już śpieszmy z pomocą. Jeśli chcesz cie­szyć się przestrzenią pełną jasnych kolorów, zain­we­stuj w dodatki roz­świe­tla­jące. W tym artykule przedstawimy kilka najciekawszych propozycji na stylowe przedmioty i dekoracje, które rozjaśnią wnętrze Twojego domu.

Wpuść świa­tło do domu

Jeśli zależy Ci na dużej ilości światła, wyek­spo­nuj okna. Zre­zy­gnuj z cięż­kich, ciem­nych zasłon i zastąp je lek­kimi, mini­ma­li­stycz­nymi, tiu­lo­wymi firan­kami. Zna­ko­mi­cie spraw­dzą się też modele w kolo­rze bia­łym lub ecru. Białe firanki z delikatnymi wzorami także pomogą w rozjaśnieniu przestrzeni. Oczy­wi­ście, możesz też zosta­wić okna całkowicie puste, bez zakrywania ich czymkolwiek.

Z nagim, czy­stym oknem pięk­nie będą współgrały usta­wione na para­pe­cie gadżety. Dobie­ra­jąc je, pamię­taj, że naszym celem jest wpu­ścić świa­tło, dla­tego jako dodatki roz­świe­tla­jące, które zagosz­czą na Twoim para­pe­cie, naj­le­piej odnajdą się te wyko­nane z prze­źro­czy­stego szkła lub krysz­tału.

Lustra dekoracyjne - Twoje must have! Dla­czego? Odpo­wiedź jest pro­sta: nic tak nie spo­tę­guje efektu świa­tła, jak odpowiednio dobrane i przemyślanie roz­miesz­czone lustro na ścianę. Nie tylko rozjaśnią one Twoją prze­strzeń, ale także optycz­nie ją powięk­szą. W łazience i w kory­ta­rzu możesz posza­leć i pozwo­lić sobie na dużą szklaną taflę - to zna­ko­mite roz­wią­za­nie zwłasz­cza jeżeli prze­strzeń jest nie­wielka. Salon natomiast pozostawia wię­cej moż­li­wo­ści. Może roz­go­ścić się w nim zarówno duże lustro w arty­stycz­nej ramie, sto­jące nie­dbale oparte o ścianę, jak i małe lusterko na nóżce w zło­tej opra­wie, posta­wione na komo­dzie.
akcesoria do salonu

Jeżeli Twoje wnę­trze należy do tych bardziej klasycznych, lustro może zawi­snąć nad komin­kiem. Z kolei we wnę­trzach nowo­cze­snych bar­dzo dobrze spraw­dzają się gotowe zestawy. Takie lustra na ścianę będą świet­nym roz­wią­za­niem zarówno w salo­nie, jak i w Two­jej sypialni.

Nasz sprzy­mie­rze­niec - oświe­tle­nie

Chcąc maksymalnie rozjaśnić przestrzeń swojego domu lub mieszkania, postaw na róż­no­rodne źró­dła świa­tła. Krysz­ta­łowa górna lampa w salo­nie, sypialni, lub w łazience pomoże wykreować Ci wnętrze pełne światła. Jeżeli w salonie chcesz postawić przy­tulny, jasny fotel z opar­ciem to obok powinna pojawić się piękna, sto­jąca lampa podło­gowa. Co więcej, górna lampa nie powinna być jedy­nym oświe­tle­niem w Twoim salonie lub sypialni. Wzbogać pomieszczenie o kinkiety, lampki stołowe lub dekoracyjne oświetlenie.

Możesz także delikatnie podświetlić obrazy lub umieść świa­tło we wnę­kach. Opcji jest naprawdę wiele. Zamiast lamp możesz także wybrać stylowe świece dekoracyjne. Niech roz­gosz­czą się w salo­nie, łazience i koniecz­nie w sypialni. Masywne, białe świeczki umieść w szkla­nych wazo­nach, roz­staw na krysz­ta­ło­wej tacy lub wstaw do ele­ganc­kich lam­pio­nów. Te deli­kat­niejsze umieść w srebr­nych, zło­tych lub prze­źro­czy­stych opra­wach, a następnie znajdź dla nich miej­sce na noc­nych szaf­kach, kon­sol­kach, czy sto­li­kach kawo­wych.

Szkło, szkło i jesz­cze raz szkło

Wiele już o tym dzi­siaj napi­sa­li­śmy, ale powiemy to jesz­cze raz - szklane dodatki doskonale rozświetlą wnętrze Twojego domu. Osłonka na stor­czyk, krysz­ta­łowa cukier­nica, szklane wazony, wazo­niki, świecz­niki, szklane szkatułki na biżuterię, kuchenne pojem­niki na róż­no­rod­no­ści, mydel­niczki, oprawy lamp, ramy do Two­ich zdjęć i gra­fik - niech wszystkie te dodatki będą prze­szklone. Jeśli planujesz zakup mebli, zadbaj o to, aby one także miały prze­źro­czy­sto­ści. Szklane blaty sto­łów, szklane sto­liki kawowe, gałki w szu­fla­dach lub szklana kon­sola z pojem­nymi szu­fla­dami.

Sre­bro i złoto

Srebrne i złote elementy obecne we wnętrzu Twojego mieszkania, pięk­nie zgrają się ze wszyst­kimi lustrza­nymi i szkla­nymi meblami lub przedmiotami. W tych meta­licz­nych odcieniach mogą być nóżki sto­łów, kon­soli czy lamp. Całe złote lub srebrne mogą być natomiast szafki nocne, czy sto­liki kawowe. Te dwie barwy odnajdą się także pięk­nie na gadże­tach kuchen­nych i łazien­ko­wych, odbi­ja­jąc zarówno świa­tło dzienne, jak i to sztuczne.

Jasne tek­sty­lia - poduszki i narzuty

Zain­we­stuj w dywan o deli­kat­nym odcieniu, naj­le­piej mono­ch­ro­ma­tyczny lub taki z nie­przy­tła­cza­ją­cym wzo­rem. Dywany puszy­ste i mięk­kie, lub te utkane ze szla­chet­nych tka­nin, rozjaśnią pomieszczenie. W sypialni dywan możesz zastą­pić jasną wykła­dziną. Na kana­pach umieść złote, białe lub kre­mowe poduszki. Mogą być z lekko meta­li­zu­ją­cych tka­nin lub obszyte ceki­nami. Pamię­taj - każda taka dekoracja to gra światłem, która wpłynie na ogólny zarys całego pomieszczenia oraz na jego jasność. Wybierając jasne tekstylia, możesz także zainwestować w kre­mowe i natu­ralne wełniane pledy. W łazience sprawdzą się dobre gatun­kowo, białe ręcz­niki, natomiast w sypialni kla­syczna, saty­nowa biała pościel.

Zachowaj umiar

Pamiętaj, że świa­tło potrze­buje przestrzeni, by móc rozproszyć się we wnętrzu Twojego mieszkania. Dlatego nie zagra­caj pomieszczeń niepotrzebnymi rzeczami. Postaraj się także nie przesadzać z ilością dekoracji lub dodatków. Spo­śród tak wielu pro­po­zy­cji wybierz te, które naj­le­piej odnajdą się we wnętrzu Twojego domu lub mieszkania. Niech te nowe dodatki zgrają się z tym, co już posiadasz. Prze­myśl całą kon­cep­cję i rozplanuj dekoracje w taki sposób, aby pozytywnie wpłynęły one na całość wystroju wnętrza.

Jeśli brakuje Ci zadowalających pomysłów, zajrzyj na naszego bloga na stronie blog.emako.pl i spróbuj zastosować pomysły naszych ekspertów we własnym domu. Możesz też ruszyć na zakupy i zain­spi­ro­wać się w morzu goto­wych pro­duk­tów. Gwa­ran­tujemy, że wystar­czy naprawdę nie­wiele, by Twój dom był pięk­nie i gustow­nie roz­świe­tlony.