Oddałeś głos na nasz sklep? Napisz, dlaczego wybrałeś właśnie nas i zgarnij designerską herbaciarkę!Zasady konkursu:


1. Zagłosuj na Emako.pl w serwisie Ceneo →


2. Wyślij e-mail z odpowiedzią na pytanie: dlaczego wybrałeś właśnie nasz sklep? Adres konkursowy to: konkurs@emako.pl


3. Najciekawsze 20 odpowiedzi nagrodzimy herbaciarkami.


4. Konkurs trwa do 31 października, a wyniki ogłosimy 2 listopada 2017r.

 

Uwaga! W tym konkursie możesz wygrać podwójnie! Głosując na nas bierzesz udział także w losowaniu nagród od Ceneo!
Zobacz nagrody od Ceneo →

Regulamin konkursu


 

"Organizator"

Organizatorem konkursu jest sklep internetowy Emako.pl prowadzony przez Emako A. i J. Golonka sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000363163.

 

"Uczestnik"

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

b) w okresie od 18 września do 31 października 2017 r. odda głos w rankingu e-zakupów Ceneo.pl na sklep Emako.pl oraz wyśle odpowiedź na pytanie konkursowe na e-mail: konkurs@emako.pl .

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18 września 2017 r. i trwa do 31 października 2017 r. włącznie.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.

2.2. Każdy Uczestnik w Konkursie powinien dokonać rejestracji w serwisie www.emako.pl.

2.3. Wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem, iż: Uczestnik wyraża chęć wzięcia udziału w konkursie. Zgłoszona do Konkursu wypowiedź jest autorstwa Uczestnika i przysługują mu do niej prawa autorskie.

2.4. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie konkursowe, oświadcza iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

2.5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę odpowiedzi na pytanie konkursowe, jednak nagrodzona może zostać tylko jedna z nich.

 

III. OCENA OPINII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

3.1. Jury oceniające odpowiedzi wybrane i powołane zostaje przez Organizatora konkursu.

3.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 2 listopada 2017 r.

3.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

 

IV. NAGRODY W KONKURSIE

4.1. Nagrody przewidziane w Konkursie to 20szt. drewnianych herbaciarek dla dwudziestu osób, których odpowiedzi zostaną wybrane przez Jury jako najciekawsze.

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail oraz zostanie opublikowana lista zwycięzców na stronie www.emako.pl.

4.3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika opinii o produkcie z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

5.2. Organizator ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

5.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://emako.pl/Konkurs-z-ceneo-cterms-pol-324.html.

6.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.

6.4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest sklep internetowy Emako prowadzony przez Emako A. i J. Golonka sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000363163.

6.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Aby zapoznać się z polityką dotyczącą cookies zobacz tutaj >>.
Zamknij
pixel