REGULAMIN KONKURSU

 

"Organizator"

Organizatorem konkursu jest sklep internetowy Emako.pl prowadzony przez Emako.pl Sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000696921.

 

"Uczestnik"

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

b) w okresie od 23 listopada 2018 roku (od godziny 12:00) do 11 grudnia 2018 roku (do godziny 23:59) w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Facebook wstawi zdjęcie aranżacji świątecznej z użyciem dekoracji świątecznych pochodzących ze sklepu Emako.

 

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 

 

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23 listopada 2018 roku (od godziny 12:00) i trwa do 11 grudnia 2018 roku (do godziny 23:59) włącznie.

 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Warunkiem udziału jest jednak dokonanie zakupu dekoracji świątecznej w sklepie Emako.pl oraz dodanie zdjęcia aranżacji świątecznej z użyciem tego produktu. Dodatkowo uczestnik musi polubić fanpage sklepu Emako oraz post z informacją o konkursie.

WAŻNE: Imię i nazwisko osoby wystawiąjącej komentarz na portalu Facebook, musi być takie samo jak imię i nazwisko osoby składającej zamówienie na dekoracje świąteczne w sklepie Emako. Jest to podstawa do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie jakim jest zakup dekoracji świątecznych w sklepie Emako.

 

2.2. Zdjęcia dodawane na portalu Facebook nie mogą zawierać treści w jakikolwiek sposób obraźliwych oraz wulgarnych. W przypadku gdy zasady zostaną naruszone przez Uczestnika, Organizator ma prawo usunąć zdjęcie ze swojego profilu oraz wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

 

2.3. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie konkursowe (dodając zdjęcie swojej aranżacji pod postem konkursowym), oświadcza iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

 

2.4. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedno zdjęcie aranżacyjne, składające się z minimum jednej dekoracji światecznej pochodzącej ze sklepu Emako.

 

 

III. OCENA OPINII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

3.1. Jury oceniające nadesłane zdjęcia aranżacyjne zostaje wybrane i powołane przez Organizatora konkursu.

3.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 12 grudnia 2018 r.

3.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

 

 

IV. NAGRODY W KONKURSIE

4.1. Nagrodami w konkursie jest 9 sztuk 60-centymetrowych reniferów (po 1 sztuce dla każdego laureata).

 

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w dniu 12.12.2018 poprzez opublikowanie oddzielnego posta na portalu Facebook, gdzie zostaną wyróżnieni z imienia i nazwiska. 

 

4.3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

 

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika zdjęcia konkursowego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

 

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

 

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

 

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 

5.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej:

 
http://emako.pl/REGULAMIN-KONKURSU-cabout-pol-521.html
 


6.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.

 

6.4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest sklep internetowy Emako prowadzony przez Emako.pl sp. z o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000696921.

 

6.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Aby zapoznać się z polityką dotyczącą cookies zobacz tutaj >>.
Zamknij
pixel