Regulamin - Kulinarne Inspiracje

"Organizator"

Organizatorem konkursu jest sklep internetowy Emako.pl prowadzony przez Emako A. i J. Golonka sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000363163.

 

"Uczestnik"

1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

a) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora, oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu,

b) w okresie od 4 kwietnia do 25 kwietnia 2013 r. prześle przepis na potrawę wraz ze zdjęciem potrawy oraz załączonym podpisem na adres marketing@emako.pl

2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

 

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 kwietnia 2013 r. i trwa do 25 kwietnia 2013 r. włącznie.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać przepisy na dowolne potrawy i napoje.  Przepisy oraz przesłane zdjęcia musza być własnością autora - osoby zgłaszającej je do naszego serwisu.

2.2. Przepisy muszą przejść poprawną weryfikację przez osoby do tego wyznaczone w sklepie internetowym www.emako.pl. Aby przepis została zatwierdzony musi być napisany poprawnym językiem polskim, zawierać znaki interpunkcji, być pozbawiony wulgaryzmów, niezrozumiałych słów i zbitków liter. Dodatkowo musi spełniać wymogi - zawierać precyzyjne dane dotyczące użytych w przepisie produktów (w tym wag i proporcji), do przepisu musi zostać dołączone zdjęcie autora przepisu oraz podpis jakim chce się posługiwać podczas publikacji w naszym serwisie - blogu emako.pl.

2.4. Przesłanie przepisu drogą mailową na adres marketing@emako.pl, jest równoznaczne z oświadczeniem, iż: Uczestnik wyraża chęć wzięcia udziału w konkursie oraz pozwala na publikację swojego przepisu w serwisie www.kuchnia-emako.pl w dziele 'przepisy' (przy oznaczeniu, iż autorem przepisu jest dana osoba, która zgłasza ów przepis), a zgłoszony do Konkursu przepis i nadesłane zdjęcia są autorstwem Uczestnika i przysługują mu do niej prawa autorskie.

2.5. Uczestnik Konkursu wysyłając zgłoszenie konkursowe, oświadcza iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

2.6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę przepisów. Nie można jednak do różnych przepisów wykorzystywać tych samych zdjęć.

2.7. Ostateczną decyzje o publikacji przepisu podejmuje właściciel sklepu.

 

III. OCENA PRZEPISÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

3.1. Jury oceniające przesłane przepisy wybrane i powołane zostaje przez Organizatora konkursu.

3.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2013 r.

3.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

3.4. Dwie nagrody przewidziane za zgłoszenie największej liczby przepisów, dostaną soby, które przesłały najwięcej zgłoszeń spełniających wymogi regulaminu.

 

IV. NAGRODY W KONKURSIE

4.1. Główne nagrody przewidziane w Konkursie to:

I miejsce - Elektroniczna waga kuchenna;

II miejsce - Deski do krojenia z indeksem ;

III miejsce - Kolorowa, szklana patera - 3 poziomowa;

oraz nagrody przewidziane za zgłoszenie największej liczby przepisów:

I miejsce - Kamień do pieczenia pizzy i chleba

II miejsce - Bambusowy młynek do soli i pieprzu

4.2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w dniu 26.04.2013 r. - zostanie opublikowana lista zwycięzców na stronie www.emako.pl i profilu firmowym na Facebooku.

4.3. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

4.4. Kolor nagrody użytkownik może wybrać sam, pod warunkiem jego dostępności w dniu ogłoszenia wyników konkursu. Jeśli uzytkownik nie prześle swojej deklaracji co do wyboru koloru nagrody - wyboru dokonuje organizator.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika przepisu o produkcie z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

5.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://emako.pl/Regulamin-Kulinarne-Inspiracje-cterms-pol-38.html.

6.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.

6.4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest sklep internetowy Emako prowadzony przez Emako A. i J. Golonka sp. j., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000363163. 6.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Analizujemy zanonimizowane informacje naszych użytkowników, aby lepiej dopasować naszą ofertę oraz zawartość strony do Twoich potrzeb. Strona ta korzysta również z plików cookie, aby np. analizować ruch na stronie. Możesz określić warunki przechowania lub dostęp plików cookie w Twojej przeglądarce. Aby zapoznać się z polityką dotyczącą cookies zobacz tutaj >>.
Zamknij
pixelpixelpixel